Industrihistoria

Kantverkshuset på Strömsholm, efter restaurering 
Kantverkshuset på Strömsholm, efter restaurering

Strömsholms sågverk
Vid Strömsholm, några kilometer uppströms Bureälven, lades sommaren 1797 grunden till Bureås industrihistoria. Sågverkspatron Olof Tjärnström från Umeå, startade då tillsammans med delägare ett finbladigt sågverk på platsen. Strömsholms sågverk hade fullt utbyggt två vattendrivna sågramar med vardera åtta sågblad. det sågade virket transporterades med häst och vagn ner till lastageplatsen, som låg på södra stranden vid Bureälvens utlopp. En del av virket ska även ha flottats nerför älven. Nere på lastageplatsen ska sedan gummor ha skrubbat virket rent.
I början av 1800-talet beräknades timmeråtgången till 10 000 träd per år. Timret till sågen var betingat från bönder i Bureå och intilliggande socknar. Dessutom hade man tillstånd att årligen fälla 1509 träd på kronoallmänningar.

Arbetsåret varade så länge vattnet i Bureälven var öppet - vattenhjulet som drev sågen, frös i allmänhet fast i slutet av oktober. Sågverksarbetarna, som bestod av ett 30-tal män och kvinnor bodde på "sågbacken". Där kan man fortfarande se grunderna efter deras stugor. Lönen var knapp och utgick både i form av kontanta medel och som naturaförmåner. För att dryga ut sitt uppehälle hade de flesta arbetarna en jordlott och några kreatur.

1875 byggs en ångsåg i Bureå, men driften vid "gammsågen" fortsatte fram till 1898, då den revs. I dag återstår herrgården och kaphuset till sågen. Den kvarn som också fanns vid sågen, raserades av vårfloden på 1950-talet. 
(Kaphuset har nyligen genomgått en omfattande restaurering och vittnar tillsammans med olika föremål om verksamheten på platsen). Min anmärkning.

Den 2 september 1842 eldhärjades sågverket och herrgården. Sågen återuppfördes redan följande år, men det dröjde ända till 1855 innan herrgården stod klar. Den kom efter branden att byta läge från älvens östra sida till dess västra, där vi i dag ser den. Byggnaden tjänade som bostad och kontor åt patron Johan Marklund, sågverkets företagsledare mellan åren 1846 och 1898. Herrgården uppfördes i empirestil med en bostadsvåning och en vindsvåning. Med den liggande panelen och knutlådorna ville man efterlikna stenarkitekturens former. Denna byggnadstyp var vid 1800-talets mitt vanlig bland handelsgårdar runt Bottenviken.

Brukspatron Sundbaum, chef för sågen 1799-1833, hade stora planer på att utöka industriverksamheten. Ett järnverk skulle byggas vid Strömsholm och där skulle tackjärn från Nya Kopparbergs bergslag förädlas. Kriget med Ryssland 1809 grusade dock hans planer. Järnverket kom aldrig att helt färdigställas och i stället används det i mindre skala och svarade för det lokala behovet av järn- och smidesvaror.
Ur Bureå, en historisk guide.


Länk:
  Bure Arkiv, mer om Bureås Industrihistoria

 
Till toppen på sidan
Till toppenburea.se


© 2015
Bureå Hembygdsförening

Skärvägen 2B
932 52 Bureå

Telefon
Bokning /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Minnesstunder /Kjell Falkman/: 070-347 72 90
Ordf. /Sven-Olof Andersson/: 070-310 87 29
Betalinfo. pg: 48 34 73 - 5 eller bg: 681 - 6094
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Aktuellt
Om föreningen
Byggnader
Uthyrning
Historia
Övrigt
Kontakta oss