Skip to main content

Ur protokoll och berättelser

(Ur Bureå Hembygdsförening 50 år)

Mycket hinner hända under 50 år inte minst inom den aktiva Hembygdsföreningen. Allt förtjänar inte samma uppmärksamhet, men en del årtal, beslut och händelser kan ändå vara värda att ihågkommas.

1955  
Sammanträde den 29/1 med intresserade för bildande av Hembygdsförening i Bureå. Medverkande museiintendent Ernst Westerlund. Beslut fattades att bilds Bureå sockens Hembygdsförening. Årsavgift 2 kr/person.
Interimsstyrelsen diskuterade förslag till stadgar paragraf för paragraf,
Konstituerande sammanträde hålls den 20/5 kl. 19.00.
Invigning av Hembygdsgården den 19/6 kl. 13.00 med landshövding Lindberg.


Kort från invigningen 1955

Beslut om anskaffning av nödvändigt porslin till Hembygdsgården. Anslag begärs av kommunalfullmäktige.
Signe Hedlund anställs som första föreståndarinna för Hembygdsgården.
1956  
Förslag framförs om Hembygdsfest
parkföreståndare Bengt Pettersson anställs.
Vattenledning till fontänen i dammen dras från Hembygdsgården.
Diverse köksgeråd köps från Konsum för 1261,40 kr, efter anbudsgivning
Beslut att anta förslaget om dekor å porslin från G Wikström. Inköps för 969,95 kr den 1/11 1956.


Faktura från G Wikström

En 200 år gammal bagarstuga ägd av Albin Häggström i Falmarksheden, köps på auktion för 700 kr. Anslag begärs och erhålls av kommunfullmäktige.
Sture Viklund underhöll på höstmötet med sång.
Beslutades att Hembygdsgården ska förses med julgran. Gemensam pyntning genomförs med styrelsen och respektive.
Anslagna 500 kr utbetalas till föreståndarinnan.

1957  
Konstateras att ventilationen i köket behöver förbättras.
Parken vårstädas på frivillighetens väg. Detsamma gäller även slåttern i parken.
Beslut om inköp av elspis för 100 kr av K S Östlund.
På förslag av fruarna Viklund och Lundmark beslutades att inköpa två speglar för toiletterna.
Sture Viklund kunde ej sjunga på grund av heshet och det blev i stället allsång som avslutades med ”Vid forngården”.
Vårfloden orsakade stor förödelse i parken. Två broar nästan förstörda och bortspolad matjord på ön i älven.
Frivilliga som hjälpte till i städningen bjöds på kaffe.
Omsättningen under året uppgick för första gången till mer än 10 000 kr, nämligen 10 124,54 kr.
1958  
Krångel med oljeeldningsaggregatet föranleder diskussion om alternativ uppvärmning via värmeledning.
Kostnadsförslag från firma Nilssons radioaffär å högtalaranläggning ansågs onödigt stort och alltför kostsamt. En enklare lösning för 1 500 kr antogs.
Realskolans klass 24b begäran att få vårstäda parken för 125 kr beviljades.
Beslut om öppnande av postgirokonto, för att underlätta ”indrivningen” av årsavgifterna.
Firma Buregrus erbjuder föreningen gratis gårdsgrus.
För skötseln av parken ansvarar tills vidare Märta Lundmark.
Beslut om inköp av vimpel som kan vara hissad hela sommaren.
Beslut att enligt Frans Lundgrens förslag märka upp avrättningsplatsen på Bureheden.
Förslag att förvärva gamla fotografier över Bureå från fotograf Ragnarsson antas enhälligt.
Behovet av förvaringsmöjligheter av större föremål och redskap aktualiserar inköp av lada från Yttervik.
Dammsugare Electrolux modell 70 inköps för 310,50 kr.
1959  
Beslutades inköpa 17 fotografier av ”det Bureå som gått”.
Folkskollärare C Ågren från Innansjön medverkade vid årsmötet med föredraget ”Våra fåglar” och visade egenhändigt gjorda fågelholkar.
Möjligheten att förvärva ett fiskekapell vid Bastuskatan i Risbölenoret till parken offentliggörs. Ägandeförhållandet är oklart och ska undersökas.
1960  
Uppdras till K S Östlund och museiintendent Ernst Westerlund att bese kapellet och göra upp med ägaren Simon Jonsson om köpet och nertagning av byggnaden.
Bure Hembygdsförening beslutar anhålla om kopia av papper från Heraldiska sektionen angående vapen för Bureå.
Bure vapen, fastställdes 1960-06-30 av regeringen, upphörde 1967, när Bureå upphörde att vara självständig kommun. Beslut fattas att på uppmaning av Samfundet för hembygdsvård och landshövding Kristensson för första gången officiellt fira Svenska flaggans dag i Bureå.
Beslut att flaggstänger för småflaggor ska målas, broar repareras och stubbar och stenar framför gården tas bort.
Bureborna uppmanas i ett skriftligt upprop från Ester Nyström och Viktor Lundström att delta i städningen av parken.
Styrelsen åker till Falmark för att titta på bagarstugan. S Bergmark Yttervik skänker kvarnsten till Hembygdsgården/parken.
Beslut om inköp av skivspelare, His Masters Voice 523 SV.


Skivspelaren His Masters Voice

Hela 6 000 kr anslås för uppförande av sk. ”trohaga” i öster och reparation av dammar i parken.
Den 20/12 samlas styrelsen för julpyntning av gården och dopp i grytan. Halmstjärnorna söktes fram för sjätte året i följd.

1961
Wikströms och Wallströms anbud för uppförande av gärdesgård för 750 kr antas.
En uppskattad hattparad under kaffepausen blev en höjdpunkt på årsmötet.
Belysningsstolpe med sk. dagsljuslampa sätts upp på gårdsplanen.
Riksvägen hade fått en annan sträckning. Diskussioner förs om att i någon mån vända resandeströmmen mot mål i samhället, inte bara låta den gå förbi.
Planer på timmerlador som sovstugor och tältplatser inom parken framförs. Rekommenderas att genomföra planerna.
Nya avgifter för uthyrning av gården fastslås efter 1,5 timmes överläggning.
1962  
Förhoppningar om att få förvärva ladan i Yttervik aktualiseras då skolan som inrymde karamellfabriken brunnit ner.
Förfrågan till Wikströms sterbhus om köp av torpet, lillstugan.
Klass 2c medverkar med sång och blockflöjt på årsmötet.
Ny vimpel inköps.
Styrelsen beslutar att lägga ner projektet med lador för turism i parken, då kommunen inrättat en särskild nämnd. Ett anslag på 3 500 kr begärs för flyttning av lada som förvaringsbod, från skoltomten i Yttervik.
K S Östlund väcker ett förslag att överföra kassaförvaltningen till kommunalkontoret.
1963
Styrelsens förslag om överförande av kassaförvaltningen till kommunalkontoret mottogs väl av en majoritet av årsmötesdeltagarna.
Bureås nye provinsialläkare dr Sonnerfeldt medverkade och talade i kåseriform om Universalmediciner.
Beslut att lägga igen bassängen för barn med löv och matjord ovanpå.


Barnbassängen var en populär plats

En grundplåt på 100 kr till ett kylskåp överlämnades av fru Maja Brännström.

1964  
IOGT som under många år stått bakom midsommarfirandet fick löfte om tillgång till gården varje midsommarafton.
Turistnämnden och Hembygdsföreningen anordnar en souvenirtävling. 18 deltagare och ett 60-tal föremål skulle bedömas.
1:a pris ”Burgaffel”, en plankbärare sk. stabbläggare tilldelades fru Harriet Ådell.
2: a pris koppyxa i ask, herr Bengt Gustavsson Uttersjöbäcken.
Hembygdsgården stängs efter midsommar för reparationsarbeten.
Hembygdsgården utsätts för stöld av en sparbössa innehållande 30 kr.
Flaggstänger och gungor målas.
Styrelsen anhåller om ett förhandsanslag om 10 000 kr för genomgripande reparationer av parken.
1965  
Ersättningen till Signe Hedlund ansågs för lågt och höjs till 1 000 kr från den 1/1.
Ladan från Yttervik, konstaterades i årsberättelsen vara en sommarladugård.
Årsmötet beslutade att välja representanter från byarna i syfte att vara ”kulturens väktare” i bygden.
Installation av elvärme och omläggning av parken genomförs genom byggnadskontorets försorg.
1966    
Bestämdes om servering i parken tre fredagar i augusti. Kaffe med blåbärskaka eller våfflor till ett pris av 2 kr/person.
Vårdslös parkering av bilar på gräsmattor i parken, resulterade i beslut att sätta upp skyltar med texten ”Parkering förbjuden” vid inkörsvägarna. Arbetet uppdrogs åt Karl-Axel Hedström.
Utställningen ”Husflit och handaslöjd” kommer till Hembygdsgården i oktober.
Beslutades om inköp av ett våffeljärn.
1967  
Beslut om inköp av ett kylskåp Husqvarna F150 för 595 kr.
En väggskylt med data om gården beställs hos Erikssons skyltmåleri i Skellefteå.


Informationstavla

48 stolar beställs från Helge Lundgren Näset Vebomark till en kostnad av 2 160 kr. 4 bord beställs från Snickarcentralen i Klutmark.
Rektor John Olofsson kåserar på höstmötet över ämnet ”Norrland som Kulturmiljö”.
1968  
Ivar Lundgrens anbud på takrännor 669 kr antogs av styrelsen.
Bure AB skänker 3 000 kr till fiskekapellet och bekostar nedtagning och framforsling.
Avgående styrelseledamöter Gilbert Jansson, Märta Lundmark och Rudolf Gabrielsson avtackas med var sin blomsterkvast.
Fiskekapellet har flyttats och stod på sin plats. Ytterligare bidrag begärs av Bure AB för fullföljande av bygget.
Styrelsen bestämde att återlämna stugan utan vederlag till fd. ägaren Edvin Sehlstedt Falmarksheden.
1969  
Bestämdes att en vuxen person ska närvara vid skolbarnens klassfester.
Ordningsföreskrifter granskades och godkändes.
Restaurering av Fiskekapellets ytterväggar klar.
Samtliga styrelseledamöter och fd. styrelseledamöter kallas till den sedvanliga julpyntningen.
1970  
Styrelsen uppdrogs att införskaffa gamla fotografier från Bureå till Hembygdsgården.
Uthyrning av gården till skolungdomar upphör på grund av hög förslitning vid dylika tillfällen.
Förteckning över inventarier påbörjas.
1971  
Styrelseledamoten Magda Hedlund avtackas för det arbete som hon lagt ner för Hembygdsparken och gården under alla år i styrelsen.
Golvet i stora salen repareras och förstärks av Lambert Norqvist och Viktor Lundström.
Presentkort och blommor överlämnades till Magda Hedlund.
Medlemsförteckning utdelas till byaombuden för värvning inom respektive område.
Föreningens ekonomi var god och man beslöt att ej begära förhöjt bidrag.
1972  
Föreståndarinnan Signe Hedlund dör och arbetet som föreståndare övertas av Lisa Norqvist.


Byggmästare Gustav Nilsson

Beslut om ny bro med tak och räcke. Arkitekt Birger Dahlberg Skellefteå, byggare Gustav Nilsson Bureå. Pris 4 125,27 kr, inkl moms.
Beslut om anskaffning av gamla fisknät och strömmingsfjärdingar till fiskekapellet för att skapa en tidstrogen bild av husets användning.
Vaktmästarens lön höjs till 100 kr/mån.
Antal medlemmar: 155
1973  
Bureå Hembygdsförening ansluter sig till Västerbottens Hembygdsförbund.


Orgeln efter renovering

Gammal piporgel inropas på auktion för 900 kr. Föregående ägare Viktor Nyström, troligen byggd omkring 1870 av Alm Norsjö. Placerades i Fiskekapellet i väntan på renovering.
Gösta Skoglund, Hembygdsförbundets ordförande på besök.
Ester Nyström avtackas för mångårigt intressant arbete i styrelsen med ett presentkort på 100 kr.

Nytt tak på Hembygdsgård och lada för 5 900 kr. Det gamla taket från Bureå kyrka 1918, av enkupiga lerpannor höll inte tätt.
En kommitté om fem personer utsågs att påbörja arbetet med en hembygdsbok över Bureå församling.
Inköp av ny dammsugare och installation av en enkel mathiss diskuteras.
Beslöts att ordna med skyltar som vägvisning till Hembygdsgården.
1975  
Helgard Hedberg föreslog inköp av ett antal psalmböcker till Hembygdsgården. Bidrag skulle sökas hos kyrkorådet.
Avgående ordföranden K S Östlund avtackas.
Viktor Lundström erhåller en present för 21 års medlemskap och styrelsearbete.
Utvändig målning av Hembygdsgården utförs av frivilliga.
1976  
Ombyggnaden av orgeln avbryts på grund av A Hedbergs död. Arbetet slutförs i stället av Manfred Arnkvist Ljusvattnet.


Skylt på Hembygdsgården

Hembygdsgården pryds av en skylt tillverkad i trä av K B Stenlund Skellefteå.

1977  
Premiär för orgeln i Hembygdsgården. Bo och Malte Nyström spelade.
Sten Enmark uppdras att fotografera Lundströms Café.

1978  
Ordförande Lennart Renström 80 år uppvaktades med present och blommor.
Styrelsemedlemmen Sigurd Bergmark Yttervik avlider.
Beslut om att göra en förteckning över Hembygdsgårdens inventarier. Utförs av B Molin Skellefteå.
1979  
Förslag framförs om byggande av bagarstuga. Avslogs enhälligt av styrelsen på grund av betungande finansiering.


Planka ur den sista sågade stocken

Hembygdsföreningen erhåller av faktor K E Bergman en bräda som gåva. Den var den sista sågade stocken vid Buresågen.
Hembygdsgården råkar ut för en översvämning på grund av strömavbrott den 21/8.
1980  
Carl Helmer Nyström, grundare av Hembygdsparken och initiativtagare till Hembygdsgården hedras med ett porträtt.
Avgående ordförande Lambert Norqvist hedras med blommor och tal av Sture Karlsson.
1981  
Bilersättning till styrelseledamöter bestäms till 75 öre/km.
Lambert Norqvist vann tipstävlingen som anordnats vid årsmötet av Rolf Bengtsson.
1982
Förslag om mathiss från källaren utreds av styrelsen och byggmästare Gustav Nilsson.
Parknämnden beslutar att Parkavdelningen gör en kostnadsberäkning för upprustning av parken.
Inga fåglar tillåts på grund av problem med vinterförvaring, enligt beslut från 1978.
Beslöts att delta i julmarknad på Nordanå.
1983      
Beslöts att parken skulle upplåtas fritt till UG för Älvens Dag.
Underhållning med Birger Mårtensson lockade till många goda skratt vid årsmötet.
Stort intresse för dopp-i-gryta. Extra stolar måste ”trängas” in.
1984  
Beslut att överta kassaskåp från Bureå kommun, för placering i Hembygdsgården.
Hembygdens år. En budkavle från Renbergsvattnet överlämnades lördagen den 2/6. Fördes vidare med veteranbil till Nordanå på söndagen av Lennart Renström, Harald Bergman och Rune Viklund.
Stöld i Hembygdsgården.
1985  
Planer på ”Öppet Hus” i Hembygdsgården framförs av kyrkoherde Bengt Stenlund. En interimsstyrelse med Bengt Stenlund, Stig Lennart Jonsson och Lennart Renström tillsätts.
Namn som föreslås: Kulturcaféet, Bureparken, Hembygdscaféet. Beslutet blev Café Hembygdsgården.


Lusthuset på Åbacka, innan renoveringen

Föreningen beslutar att bevaka att Lusthuset på Åbacka blir kvar i Bureå.
1986  
Ett antal böcker ”Västerbotten” skänks till Hembygdsföreningen av Birgit Wastesson (Lindholm), samlade av Beda Viklund.
Föreningen erbjuder kommunen att ta över timmerstugan soldatbostaden  på Otto Wikströms tomt, om kommunen betalar flyttkostnaden.


Det före detta soldattorpet funderar nu som bagarstuga och samlingslokal

1987  
Meddelades att Helge Hedlund fd. Burebo hört av sig angående bok om Bureå.

1989  
Signe Nilsson slutade som föreståndare och avtackades.
1988      
Bilersättning till styrelseledamöter och deltagande ortsombud höjs till 1 kr/km.

1989      
Ordförande Lennart Renström avtackas.
Ett bidrag till orgelfonden på 5 000 kr, överlämnas av Dick Grubbström.
1990    
Styrelsemedlemmen Ruben Wikström avlider.
Nye ordföranden Stig Wallentin framför förslag att popularisera parken genom en utescen och fler planteringar. Lars Cullman och Kjell Bergström anlitas för förslag till ritningar.
Hembygdsföreningen blir remissinstans för namngivning av kvarter vid Lillälven.

1992  
Beslut om ”Skihaga” i östra delen av parken. Bureälvens nedre fiskevårdsområde ska ombesörja rensning av älven och dammar. Utescen diskuteras.
Stig Wallentin framför förslag om 1. Öppet Hus på skyltsöndagen. 2. Dopp i gryta med underhållning. (Beslutades att ej ordna öppet hus.)
1993  
Klartecken för ombyggnad av gården med ”Minikök”. Nödvändiga handlingar utarbetas.
Ritningsförslag för parken presenteras, med träd, utescen och grillplats.
Kostnaden för Miniköket, 28 500 kr. Lundqvists snickeri Källheden.
Hembygdsgården målas utvändigt av ALU-anställda. Fönster målas senare när så är möjligt.
1994  
Ulla Stenlund pekar på vikten av att öka medlemsantalet och få in yngre medlemmar med nya idéer.
Skrivelse till kyrkorådet angående anordnande av friluftsgudstjänst med efterföljande kyrkkaffe i Hembygdsgården.
Rolf Bengtsson förslår band eller videoinspelning med den sista ägaren av gården, Josef Falkman.
1995  
Gustav Nilsson med flera lämnar förfrågan om restaurering av Kantverkshuset på Strömsholm. Hembygdsföreningen står bakom ansökan.


Kantverkshuset på Strömsholm restaurerades

Förslag framförs om ordnande av Hembygdsdag.
Torgdag i Bureå den 10/6, Hembygdsföreningen säljer lotteri.
Beslut om Öppet Hus till 1:a advent med fika och lotteri.
Stig Wallentins förslag om längre caféverksamhet avslås.
Försäljning av Bingolotter ska prövas.
1996  
Allan Renström förslår att skoleleverna som förr, ska marschera till Strömsholm på avslutningsdagen och där få fika.
En mink saboterar försöket med tama ankor i dammen och ”växthatande ungdomar” rycker upp planterade perenner.
En studiecirkel i vävning och därmed nya medlemmar ger föreningen ett visst tillskott.
Elström dras till Fiskekapellet som börjat nyttjas för friluftsgudstjänster.
1997  
Aktiviteter för att väcka intresset för att nyttja Hembygdsgården initieras.
Vårsupé med visning av Bureå kyrka genomförs med ett 40-tal intresserade och med Margareta Widmark som ciceron.
En utescen i timmer uppförs av Lennart Lundström, Tommy Johansson, Anders Hedlund och Mats Nilsson. Invigs den 7/6 av Guscha Sjöstedt..
Caféverksamhet på torsdagar inleds och på skyltsöndagen var det öppet hus med servering och ett antal slöjdare.


Smeden Hilding Hedberg

Hilding Hedberg erbjuder Hembygdsföreningen att överta hans smedjeutrustning.

1998    
Invigningsfest för utescenen ger ett netto på 9171 kr.
Hembygdsföreningen beslutar att bygga egna marknadsstånd.
Arrangemang som planeras under hösten är musikafton, paltfest, våffeldagar och surströmmingsfest.
Styrelsen fattar beslut om en årlig Hembygdsdag.
Ulla Stenlund förslag om räkafton för damer tillstyrks.
Hembygdsföreningen ansöker om 30 000 kr i driftsbidrag.
Beslut att uppdrag till Per-Ivar Berglund att tillverka ny ytterdörr till Hembygdsgården. Pris 5000 kr.
Öppet Hus med Julmarknad på skyltsöndagen den 29/11.
1999      
Vinteraktiviteter i Hembygdsgården är våfflor, gröt med skinksmörgås och köttsoppa.


Vårsupén är en populär tillställning

Under våren anordnas Vårsupé och senare på försommaren Hembygdsdag.
Påpekanden görs till skolledningen om ungdomarnas rökning utanför Hembygdsgården.
Rolf Bengtsson berättade på styrelsemötet den 9 mars och på årsmötet den 24 mars om kapellets historia.
En smedja erhålls som gåva av Karl Holmlunds dödsbo. Den är dock i dåligt skick och styrelsen beslutar att inte använda sig av den.
Stefan Lövstedt föreslår att styrelsen minskas till sju personer.
”Mat vi minns” med våfflor, surströmming, palt och dopp-i-gryta, serveras under hösten.


Ethel Höglund och Stig Wallentin

Gertrud Mikaelsson uppdras att författa en skrivelse till Bureå byamän med anhållan om en smedja.
Investeringarna uppgår till 22 578 kr. Från Skellefteå kommun erhålls bidrag med 10 000 kr till den nya ytterdörren och rampen.
Medlemsavgiften höjs från 30 kr till 50 kr/år.
Antal medlemmar: 124
2000  
Hembygdsföreningen bjuder boende på Bureborg och Torparen på kaffe. Sven Lundh vidtalas som underhållare.
Vårsupé bestäms till den 3 maj. Underhållare Gunnar Enqvist och Sven B Lundh.
Årsmötet godkänner förslag till nya stadgar, där styrelsen numera uppgår till sju ledamöter.
Sune Hedlund väljs som ny ordförande.
Vårsupén inställs pga. för få anmälningar.
Hembygdsdag den 4 juni, med hantverksmarknad och underhållning.


Fiskekapellet i vintertid

Adventsmarknad den 3/12 med tomtestuga i Fiskekapellet för barnen. Glögg till de vuxna och godis till barnen.
Antal medlemmar: 174
2001  
S-föreningen i Bureå hyr lokal i källaren för arkivering av material.
Flaggstången fälls med besked för att åtgärdas till våren.
Sune Hedlund föreslår att föreningen ordnar en egen hemsida.
Styrelsen uppdrar åt Sune H att ansöka om bidrag för ombyggnation av gården, med bland annat hiss för funktionshindrade och ny toalett.
Musik- och allsångskvällar ordnas ett par gånger under juni månad.
Sune Hedlund uppvaktas med blommor och sång.
Skebo är positiva till en flyttning av Lusthuset på Åbacka till Hembygdsparken. Hembygdsföreningen beslutar undersöka möjligheterna men drömmen spricker då det konstateras att byggnaden är förklarad som byggnadsminne.
Fettisdag serveras bruna bönor och fläsk. Semla till kaffet.
Hembygdsföreningen tar initiativ till bildandet av en byaförening.
2002
Skellefteå kommun renoverar Hembygdsgården. Gården dräneras om, golvet i källaren byts mot klinker, ny köksinredning, ny toalett installeras och element byts ut.
Arbetsdag den 10/5. Flaggstång och ramp målas.
Julmarknad 1:a advent, med servering, godispåsar och julmarknad både inne och ute.
Ljusslinga pryder portalen vid ingången till parken.
Bureå Hembygdsförening tar steget in i IT-världen och öppnar sin hemsida på Internet.
Antal medlemmar: 180
2003  
Styrelsen för Café Hembygdsgården avgår. Hembygdsföreningen erbjuds överta verksamheten under juli månad.


Barbro Wiklund th, samtalar med två av gästerna

Barbro Viklund Yttervik kåserar och läser ur sin bok Mammawisser.
Öppet hus den 22/2 med visning av det nyrenoverade källarplanet. Servering, lotterier och orgelmusik.
Kommunen erbjuder Bureå Hembygdsförening ett 25-årigt hyresavtal på Hembygdsgården. Vård och skötsel är som tidigare föreningens ansvar.
Boverket beviljar 165 000 kr till hissen i Hembygdsgården. Installeras under november månad.
Hembygdsföreningen går in som stiftare i Bureå IT ekonomisk förening med 1 000 kr.
2004  
Programblad för Café Hembygdsgården tas fram.
Styrelsen beslutar inköpa en centraldammsugare.
Hembygdsalmanacka tas fram till försäljning på Vårmässan i Skellefteå och under Cafémånaden.


Sommarteatern ”Frysta tillgångar” med Västerbottensteatern drog stor publik

Västerbottensteatern på sommarturné ger föreställningen ”Frysta tillgångar” i parken.
Kung Bore, Stumping Horns, Bromans Blandning, Roland Hedlund, Rolf Lundqvist och revygruppen ”Ve som tåras” medverkar under Café Hembygdsgården.
Taket på ladan byts och den snyggas upp invändigt med skurning, kalkning mm. Redskap sätts upp på väggarna.
Beslut om försäljning av Konstlotteri.
Markiser inköps och monteras över fönster mot söder.
Advents- och julmarknad med sedvanliga attribut som gröt och skinka, glöggryta, dopp-i-gryta mm

2005  
50-årsjubiléet firas med pompa och ståt. Johannes Buréus anländer i ”egen” hög person och parken är fylld av storheter från forna tider.