Skip to main content

Bureå Hembygdsförening, bildad år 1955, är med sina 185 medlemmar (2003-02-28) ansluten till Västerbottens Läns Hembygdsförbund. En av hembygdsrörelsens grundstenar är att vårda hembygden och de lokala kulturarven.

”Bureå Hembygdsförening kom till på kommunalfullmäktiges uppdrag till den styrelse som hade hand om byggandet av hembygdsgården. Kommunalstyrelsen önskade, att en hembygdsförening skulle bildas, för att denna, när hembygdsgården stod färdig, skulle övertaga vården av hembygdsparken och gården.”

Så skriver Bureå Hembygdsförening i sin rapport om verksamheten det första verksamhetsåret i boken Västerbotten, Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok år 1956.

I januari 1955 beslöts vid ett möte i den då icke färdigställda hembygdsgården att en hembygdsförening skulle bildas. Interimsstyrelse valdes och fick i uppdrag att med museiintendent Ernst Westerlund som rådgivare utarbeta förslag till stadgar för föreningen. I maj samma år kallades föreningen till konstituerande sammanträde. Styrelse valdes och stadgar antogs. Ordförande och sekreterare: lärarinnan Magda Hedlund, kassör: herr Rudolf Gabrielsson

Bureå Hembygdsförening med verksamhetsområde inom Bureå socken har enligt par. 1 i stadgarna till uppgift att förvalta Hembygdsgården och parken, samt att i övrigt efter bästa förmåga fylla en hembygdsvårdande uppgift såväl när det gäller hembygdens natur som dess kulturvärden i övrigt.

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 1955-56 till 95 personer. Idag 60 år senare har föreningen 170 medlemmar.

Vid luciatid 1955 hade byggnadskommittén för Hembygdsgården inbjudit kommunalnämnd och kommunalfullmäktige till ett samkväm i Hembygdsgården. Kaffe dracks i den festsmyckade salen. Byggnadskommitténs arbete var slutfört och två nycklar till porten överlämnades symboliskt till kommunalfullmäktiges ordförande.

Sedan fullmäktiges ordförande tackat byggnadskommitténs för ett slutfört värv, överlämnades gården till Hembygdsföreningen att av den förvaltas. Hembygdsföreningens ordförande mottog den ena nyckeln, som en symbol för föreningens uppgift i ansvaret för gården. Den andra nyckeln behölls av kommunens representant som en symbol för kommunens äganderätt.

Liksom tidigare här uppdraget för oss i Bureå Hembygdsförening om att i första hand finansiera och underhålla Hembygdsgården och andra byggnader. Gården hyrs därför ut regelbundet och under hela året ordnar Hembygdsföreningen en rad aktiviteter, för att dra in pengar till sin verksamhet. Dopp i grytan, palt-, våffelservering är några exempel.

Vårsupén drar alltid fullt hus och Hembygdsdagen den första söndagen i juni, med bland annat underhållning, marknad och servering har blivit en välkommen och uppskattad tradition.