Skip to main content

Framtida planer

Mycket har hänt när det gäller att öka tillgängligheten till Hembygdsområdet.

För att om möjligt försöka få tillbaka en lummigare och trivsammare park – atmosfär- och som kompensation för de förlorade stora tallarna, har föreningen varit i kontakt med kommunens parkförvaltning med önskemål att få ett antal ”halvvuxna” träd eller buskar planterade. Detta har man ställt sig positiv till och en viss återplantering har skett.

Sommaren 2018 inleddes ett omfattande arbete i den sk. Hembygdsparkbäcken, för att rensa upp de igenslammade dammarna och öka möjligheterna för fisken att leka samt ta sig förbi Kyrkforsen och vidare upp i älven. I samband med detta har öppningarna i älvsfåran breddats och två nya broar har ersatt de gamla.

En omgörning av själva parken är också genomförd med utbyte av de stora björkarna vid stenmuren och ett flertal nya planteringar.

Planerna på en utomhusscen har förverkligats och utgör nu en utmärkt plats för olika slag av underhållning.

Den tidigare lekplatsen på Björkgatan har lagts ner och kommunen har i stället valt  att rusta upp och öka utbudet på lekplatsen i Hembygdsparken.

Den allra största förändringen och satsningen som gjorts de senaste åren är flytten av ladan och uppförandet av Annagården som föreningen erhållit i gåva av Anders Kåmark, S Hedensbyn. Altt arbete med detta har skett på frivillig väg och med generösa bidrag från många givare, som skänkt material till huset.

Ytterligare en byggnad blev klar 2020 och invigdes den 30 aug. 2020 och inrymmer den smidesutrustning, som föreningen fått av mästersmeden Carl Eriksson. De närmaste planerna handlar om att färdigställa härbret.

Längre fram skymtar ett stort projekt, nämligen att få till stånd en flyttning av den sk paviljongen från Åbacka till Bureå Hembygdspark.