Skip to main content

Bureå Hembygdsförening bygger smedja i Bureå Hembygdspark. Den kommer att inrymma hela den flyttbara delen av den smidesutrustning, som föreningen fått i gåva av Bureås fd. mästersmed Calle Eriksson.
En gammal timmerlada från ”Gammelstället”, utgör grunden för smedjan. Då den var mycket glest timrad beslöts ganska omgående att klä ytterväggarna med stående okantade bräder från Jonas Lindgren såg. Innerväggarna utgörs av spontad panel. Arbetet som pågått i drygt ett år bedrivs på ideell väg med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Leader Skellefteå Älvdal. Bureå Hembygdsförening är en ideellt arbetande förening, vars uppgift är att hand om och vårda vårt kulturarv för framtida generationer I våra stadgar heter det ”Bureå Hembygdsförening har till uppgift att förvalta Hembygdsgården och parken, samt att i övrigt efter bästa förmåga fylla en hembygdsvårdande uppgift, såväl när det gäller hembygdens natur, som dess kulturvärden i övrigt”. Syftet med projektet är således att uppföra en för ändamålet lämplig byggnad i Bureå Hembygdspark, där den kompletta smidesutrustningen som föreningen erhållit i gåva ska inrymmas. Smedjan kommer att utgöra ett komplement till övriga byggnader i Hembygdsparken och bidra till att öka hembygdsområdets dragningskraft, som ett attraktivt besöksmål med Hembygdsgård, Fiskekapell, en mindre sommarladugård, utescen, härbre och Annagården. Den ger möjlighet att bevara, vårda och förevisa samhällets gamla hantverkstradition inom smideskonsten. Resultatet av projektet kommer att marknadsföras på flera sätt, via vår egen hemsida www.bure-hbf.se lokala facebooksidor, genom information på anslagstavlor samt genom reportage och artiklar i lokala tidningar. Smedjan beräknas vara klar och invigas i slutet av augusti månad och kommer därefter att vara tillgänglig på olika sätt. Den kommer att hyras ut för praktisk användning och kan utgöra ett inslag vid olika arrangemang, samt fungera som lokal för studiecirkelverksamhet och för praktisk pedagogisk verksamhet för elever och lärare vid bl.a. Bureskolan.